Reklamačný poriadok

Farma Python s.r.o.

Sídlo:                          Nošovice 276, 739 51, Dobrá, CZ

Identifikační číslo:      25375741

DIČ:                           CZ25375741

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 16476 (ďalej len "Predávajúci")

pre reklamáciu tovaru, vrátane tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

https://www.farmapython.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Kontaktná adresa: Farma Python s.r.o.

                                       Nošovice 276

                                       739 51 Dobrá, CZ

Kontaktný e-mail: info@farmapython.sk

Kontaktný telefón: (+420) 558 638 343

 1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť, v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v aktuálnom znení, a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, zákona č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 2. Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktný adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa Reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené).
 3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal: má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 4. U každého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je v záručnom liste priloženom k tovaru stanovená doba dlhšia, platí táto dlhšia doba. Ak nie je Kupujúci spotrebiteľom, nie je mu záruka za akosť poskytovaná [Kluc1] [MB2]. [MB2] Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, končí záručná doba uplynutím tejto lehoty. 
 5. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 6. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľné vady má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 7. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 8. Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal, okrem prípady stanovené zákonom.
 9. Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 10. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví predávajúci písomné potvrdenie.
 11. Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy je predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.
 12. V prípade spornej reklamácie rozhodne predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 13. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.
 14. Reklamácia poškodenia dopravou. Ak bol zákazníkovi zaslaný tovar prepravnou službou a bolo pri tejto preprave poškodený. Zásielku je nutné predložiť k reklamácii v takom stave, v akom bola dodaná, tzn. vrátane vonkajšieho i vnútorného balenia, všetky príslušné výstražné symboly, číselné označenie zásielky, zaobstarať fotodokumentáciu, nahlásiť e-mailom túto udalosť dodávateľovi do dvoch (2) pracovných dní. Ponechať si všetky obalové, výplňové materiály, štítky, poškodený tovar, nemanipulovať s ním do úplného vyriešenia reklamácie. Pri podaní reklamácie má zákazník možnosť zvoliť, či postúpi riešenie reklamácie odosielateľovi, alebo bude reklamáciu riešiť sám ako majiteľ tovaru.
 15. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:
  • Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne.
  • Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenia reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní ZDE.
  • Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktný adresu Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave), do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho na vlastné náklady . Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nič z vyššie uvedeného nebránia pozitívnemu vybavenie reklamácie podľa zákonných podmienok.
 16. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.                          

  Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 25.5.2018    Môžete nám veriť

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 4 měsíci
100%

"Vynikajúci obchod, v ktorom už dlhšie objednávam, vyznačuje sa rýchlym dodaním objednaného tovaru. Obchod odporúčam."

Rýchle dodanie tovaru.

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 8 měsíci
80%

"Ok"

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před měsícem
100%

"spoľahlivosť bez problémov budem využívať aj naďalej"

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 3 měsíci
100%

"Spokojnosť"

90% tovaru na sklade

väčšinu tovaru v eshope
máme na sklade

Odborne poradíme

postaráme sa,
aby ste boli spokojníi

Doprava zdarma

keď nakúpite nad € 199
a do 30 kg

25 rokov tradície

poskytujeme služby chovateľom a distribútorom
Už len € 199 a máte dopravu zadarmo na 1 balík