Obchodné podmienky veľkoobchod

Obchodné podmienky pre maloobchod nájdete tu.

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod spoločnosti.

Farma Python s.r.o.
Sídlo: Nošovice 276, 739 51, Dobrá, CZ

Identifikační číslo: 25375741
DIČ: CZ25375741

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 16476 (ďalej len "Predávajúci") pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.farmapython.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Kontaktná adresa:
Farma Python s.r.o.
Nošovice 276
739 51 Dobrá, CZ

Kontaktný e-mail: info@farmapython.sk
Kontaktný telefon: (+420) 558 638 343

 1. Úvodné ustanovenie
  1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len "občiansky zákonník") platia pre nákup tovaru v internetovom obchode "Farma Python" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese farmapython.sk (ďalej tiež len "webové rozhranie"), prevádzkovanom Predávajúcim.
  2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.
  3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.
  4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.
  5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok, tj. I zmluva licenčné). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku.
  6. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na Kupujúci - podnikateľov, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre veľkoobchod so vzťahy riadi obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre maloobchod, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Zaslaním objednávky či pri prevedením registrácia Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre maloobchod.
 2. Vymedzenie pojmov
  1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovaru. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.
  2. Podnikateľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
 3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Ponukou na uzavretie zmluvy je objednávka tovaru zo strany Kupujúceho. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany Predávajúceho.
  2. Objednávku je možné urobiť pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Pre objednávku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku sa uplatní článok 3 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.
  3. Kupujúci je pri registrácii povinný preukázať, že je podnikateľom, a to predložením živnostenského alebo iného oprávnenia (ich kópií) či výpisom z obchodného registra zaslaním na Kontaktný e-mail Predávajúceho.
  4. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdené objednávka nie je pre Distribútora záväzná.
  5. V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho má Predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že objednávka bude zrušená až po expedíciu tovaru, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojených s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.
  6. Kupujúci sa uzavretím zmluvy zaväzuje, že tovar zakúpený od Predávajúceho nebude predávať za cenu nižšiu, ako je kúpna cena tovaru. V prípade, že Kupujúci poruší tento záväzok, uhradí Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny tovaru, pričom úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na výšku nároku Predávajúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti podľa prvej vety. Predávajúci je tiež oprávnený prerušiť prípadnú ďalšiu dodávku tovaru Kupujúcemu.
 4. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalené a vybavené potrebnými dokladmi. Potrebnými návody sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty potrebné pre prevzatie a užívanie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom jazyku.
  2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre Kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť Kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru Kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
  3. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o chybách, stráca Kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.
  4. Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením závady.
 5. Cena tovaru a platobné podmienky
  1. Na webovom rozhraní sú uvedené ceny tovaru. Z týchto cien je predávajúci oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu, a to najmä v závislosti na množstve objednávaného tovaru alebo služieb, alebo na predchádzajúcich nákupoch Kupujúceho. V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.
  2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsob: a) v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku
   b) v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
   c) bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho
  3. Predávajúci je oprávnený neumožniť platení tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.
  4. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Pri platbe v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru Kupujúcim.
  5. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.
  6. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.
  7. Platba tovaru je možná v eurách (EUR).
  8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).
  2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne.
  3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
  4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád.
  5. Odstúpenie musí byť urobené písomne a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
  6. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.
 7. Zodpovednosť za vady
  1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.
  2. Podmienky zodpovednosti za vady tovaru a záručný zodpovednosť sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.
 8. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky Predávajúceho, osobitné ustanovenia o podmienkach používania fotografií
  1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia si môžu byť Kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
  2. uchovávať ako dôverné;
  3. neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe;
  4. nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu dohodnutého Predávajúcim;
  5. nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.
  6. Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu Predávajúceho robiť kópie podkladov odovzdaných mu Predávajúcim.
  7. Kupujúci je oprávnený používať pri svojej obchodnej činnosti obchodnú značku Predávajúceho, pokiaľ mu k tomu predávajúci udelí písomný súhlas. Používanie nesmie poškodiť alebo ohroziť povesť Predávajúceho.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.
  2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok (prípadne podľa označenie v texte "OP", "VOP" a pod.) Je poučenie o ochrane osobných údajov obsiahnuté v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré nájdete TU. Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito podmienkami zoznámil pred uskutečněnín objednávky.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018.

Môžete nám veriť

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 2 měsíci
100%

Ako vždy supééér ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ a

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 8 měsíci
100%

"Tak ako vždy. Všetko v poriadku kvalita a rýchlosť doručenia top objednávam krmivo pre papagáje len stadialto"

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 3 měsíci
100%

"Spokojnosť"

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 8 měsíci
100%

Dobrá ponuka a ceny, rýchle dodanie.

90% tovaru na sklade

väčšinu tovaru v eshope
máme na sklade

Odborne poradíme

postaráme sa,
aby ste boli spokojníi

Doprava zdarma

keď nakúpite nad € 199
a do 30 kg

25 rokov tradície

poskytujeme služby chovateľom a distribútorom
Už len € 199 a máte dopravu zadarmo na 1 balík